Privacy & AVG

Privacy verklaring

Privacyverklaring van Praktijk voor Rolfing Structual Integration Paul van den Berg.

Uw persoonsgegevens en uw privacy in mijn praktijk.
In mijn praktijk hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en daarom ga ik zorgvuldig om met uw gegevens. In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens de praktijk van u verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u hierin heeft.

In het algemeen.
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In de praktijk.
In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.
U kunt rekenen op een vertrouwelijke behandeling van de door u verstrekte informatie. Zonder uw toestemming wordt geen informatie verstrekt aan derden, ook niet aan uw huisarts. Uw gegevens zijn geheim. Indien u daartoe toestemming geeft, wordt een brief na afsluiting van de behandeling naar de huisarts en/of verwijzer gestuurd.
In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregeling van de VBAG en RBCZ/TCZ.

Persoonsgegevens.
De praktijk verzamelt en verwerkt van u de volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden:
• NAW gegevens
• overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum, nationaliteit, land van geboorte van u en uw ouders, burgerlijke staat, samenlevingsvorm, de aanwezigheid van inwonende kinderen.
• communicatiegegevens (telefoon, e-mail)
• administratiegegevens (zorgverzekeraar, als nodig bankrekeningnummer)
• medische gegevens, zoals vastgelegd in uw dossier brief- en mailverkeer, intake- en gespreksverslagen.

De plichten van de praktijk.
De praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
• Uw gegevens worden slechts voor specifieke doeleinden verzameld, te weten:
⁃ voor zorgverlening (o.a. dossiervoering) en voor financiële afhandeling van de behandeling.
⁃ Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
⁃ Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een schriftelijk verzoek kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden.
Ik heb de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat ik voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heb.

Vraag of klacht?
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan ga ik hierover graag met u in gesprek.