Tarieven & Voorwaarden

Bedrijfsinformatie van Rolfing®SI.

Naam praktijkPraktijk voor Rolfing® P.H. van den Berg
AdresBinderij 7w
Postcode1185 ZH
PlaatsAmstelveen
E-mailadresinfo@rolfingmassage.nl
BIG-registratiecode19033096104
Ingangsdatum prijslijst01-01-2024
Telefoonnummer020-4416990 / 06-26064983
ING BankrekeningIBAN: NL45INGB0006865452

Tarieven contractvrije fysiotherapie, natuurgeneeskunde en Rolfing® SI

CodePrestatiebeschrijvingPrijs in €
1000Zitting fysiotherapie 30 minuten41,50
1850Screening / Second Opinion15,00
1001Toeslag voor uitbehandeling / huisbezoek15,00
1960Niet nagekomen afspraak fysiotherapie38,00
1900Rapportage22,00
24005Natuurgeneeskundige behandeling / Rolfing 60 minuten85,00
24005Natuurgeneeskundige behandeling / Rolfing 90 minuten115,00

Voor informatie over de vergoeding door u verzekeraar, raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.

Algemene behandelvoorwaarden en bepalingen.

1, Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut/heilgymnast-masseur. Deze betalings-voorwaarden     worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

2, Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut/heilgymnast-masseur zich het recht voor 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt (zowel particulier als ziekenfonds verzekerd) wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

3, De declaraties van de fysiotherapeut/heilgymnast-masseur voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

4, Indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, danwel van de acceptgiro-betalingsopdracht.

5, Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut/heilgymnast-masseur gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

6, Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut/heilgymnast-masseur gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,- alles exclusief omzetbelasting.